ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Cybersecurity Essentials για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
– Understanding common cyber threats.
– Developing a cybersecurity strategy.
– Employee training on security best practices.
– Securing business data and networks.
Σύντομα θα ανακοινωθεί
Data Backup and Disaster Recovery Planning:
– Creating a robust backup and recovery strategy.
– Implementing data redundancy and offsite backups.
– Developing a disaster recovery plan.
– Testing and updating your backup solutions.
Σύντομα θα ανακοινωθεί
Cloud Computing for SMBs:
Introduction to cloud services.
Choosing the right cloud solutions for your business.
Data migration to the cloud.
Cloud security and compliance considerations.
Σύντομα θα ανακοινωθεί